Hvor du bor avgjør hvilken behandling du får

Det er betydelige forskjeller i behandlingen av pasienter med atrieflimmer. Er du mann og menighetsbarn ved St. Olavs Hospital, vil det være lettere å få tilgang til metoden som antas å være best.

Hjerteflimmer behandles ved fem ablasjonssentre i Norge, her fra St. Olav Hospital. Men hvem som får behandling avhenger av hvor de bor, kjønn og sosioøkonomisk status.

Hjerteflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse. Dette fører til at hjertet slår uregelmessig og ofte for fort.

En relativt ny behandling for hjerteflimmer kalles ablasjon. Det er et inngrep som «ødelegger» en liten del av hjertevevet slik at uønskede elektriske forstyrrelser blokkeres.

Prosedyren utføres ved bruk av elektrisk strøm, radiobølger eller kjemiske stoffer.

Men det er fortsatt mest vanlig å behandle hjerteflimmerpasienter med legemidler.

Hvor i landet du bor er en viktig faktor for om en pasient får ablasjon eller ikke. Det antas å være den beste behandlingen.

En ny studie viser betydelige geografiske forskjeller:

  • Pasienter som bor i opptaksområdet til St. Olavs Hospital har tre ganger større sannsynlighet for å få ablasjon (20 %) sammenlignet med pasienter som bor i Finnmarkssykehuset (7 %).
  • Pasienter fra Nord-Norge hadde minst sannsynlighet for å bli behandlet med ablasjon. Men også her var det interne variasjoner.
  • Sjansen for ablasjon var nesten dobbel for pasienter i Bergensområdet sammenlignet med Stavanger.
  • Interiøret er også lavt, og sentrum av Østlandet ligger midt på treet.

Geografisk variasjon kan ikke forklares med forskjeller i inntekt eller utdanning. Pasientene behandles i ablasjonssentrene ved fire universitetssykehus og et privat senter.

Ulike henvisningspraksis

Forsker Frank Olsen ved Klinisk dokumentasjons- og evalueringssenter (SKDE) står bak studien. Den understreker at alle pasienter i Norge skal ha et like godt behandlingstilbud, uavhengig av hvor de bor og uavhengig av inntekt og utdanning.

– Pasientens tilstand vil avgjøre hvilken behandling som skal startes. Denne studien viser derimot at både bosted og sosioøkonomisk status er viktig for behandlingen pasienter med hjerteflimmer får, forklarte han.

– Hva er de geografiske forskjellene?

– Det kan være ulik henvisningspraksis av leger og sykehus ulike steder. Fagfolk vurderer pasientenes tilstand forskjellig. Og så har kapasiteten mye å si: på San Olav sykehus har de god kapasitet. Senest i nord lanserte de tilbudet, og her har de lavest kapasitet. Det er klart at det påvirker hvor mange som får ablasjon.

Han legger til at det er geografiske forskjeller på nesten alle områder av offentlige helsetjenester. Men det er ikke alltid de samme områdene er høye eller lave.

– I Norge er det fritt sykehusvalg – kan pasienter ikke møte til San Olav dersom de har god kapasitet?

– Det ser ut til at ablasjonssentre prioriterer pasienter i sitt nedslagsfelt. For eksempel har Helse Sør-Öst avtale med LHL Gardermoen sykehus. De tar i hovedsak imot pasienter fra Helse Sørøst, påpekte han.

Påvirkning av kjønn, alder og status

Kjønn, alder og sosioøkonomisk status bidrar også til å påvirke hvem som får ablasjonsbehandling.

– Vi ser at kjønn er viktig i nesten all hjertesykdomsbehandling. Menn behandles tyngre enn kvinner, sier Olsen.

– Det er ofte berettiget at kvinner har mer tydelige symptomer. De er vanskeligere å oppdage.

SKDE-forsker Frank Olsen mener det trengs klarere retningslinjer for behandling av hjerteflimmer, og hva slags behandling det bør være.

Men kjønnsforskjellene avtok med alderen. I aldersgruppene 60-69 og 70-75 var forskjellene små, viser studien.

Det at unge tar ablasjon oftere enn eldre har en medisinsk forklaring. Er du gammel og har hatt hjerteflimmer over lengre tid, vil det bli mer skade på hjertemuskelen. Da er det mer sannsynlig at inngrepet har liten nytte.

Argumenterer for den beste behandlingen

Pasienter med høyere utdanning og høyere inntekt ble oftere behandlet med ablasjon. Og jo eldre pasientene er, jo større er effekten av høyere utdanning.

Det kan skyldes at høyt utdannede pasienter er flinkere til å argumentere for behandlingen de ønsker.

– De har god kompetanse på helsetilstanden sin, påpekte Olsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *